Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van, en wordt beheerd door Universal Music Publishing BV ("UMP") gevestigd aan de Gerrit van der Veenlaan 4, 3743 DN Baarn, Nederland en de bij haar aangesloten maatschappijen. UMP is ingeschreven in het handelsregister te Amersfoort onder nummer 32046451 , BTW-nummer NL001065762B01

Dit document zet de manieren uiteen waarop informatie over gebruikers kan worden verzameld van de websites van UMP en op welke manieren deze gebruikt kunnen worden. Tevens worden hierin de voorwaarden vermeld die van toepassing zijn op uw gebruik van UMP websites. Door de UMP websites te gebruiken verklaart u zich akkoord met het beleid en de voorwaarden die hieronder worden vermeld. Als u daar niet mee akkoord gaat, wordt u vriendelijk verzocht de websites van UMP niet te gebruiken.

1. Algemeen
2. Nationale Wetgeving
3. Beëindiging
4. Persoonlijke Informatie
5. Beleid van UMP met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen
6. Cookies
7. Inhoud van UMP websites
8. Chatrooms en messageboards
9. Insturen van materiaal door gebruikers
10. Gebruik van IP-adressen
11. Links naar andere websites
12. Vrijwaring
13. Slotbepalingen

1. Algemeen

De UMP websites en hun inhoud worden verschaft op basis van "as is", dus in de toestand waarin u ze aantreft, zonder garanties, hetzij expliciet of impliciet, inclusief - maar niet beperkt tot - enige garantie betreffende de verhandelbaarheid of geschiktheid van UMP websites voor een bepaald doel, waarbij zulke garanties worden uitgesloten tot in de grootst mogelijke mate die de wet toestaat. Door de UMP websites te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van de gebruiks- en privacyvoorwaarden van de UMP websites. Wij maken u er op attent dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wij raden gebruikers van de UMP websites dan ook aan om de voorwaarden regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

2. Nationale Wetgeving

De UMP websites worden bestuurd en beheerd vanuit Nederland en UMP beweert op geen enkele wijze dat de materialen op de UMP websites passend of beschikbaar zijn op andere plaatsen. U zult de UMP websites niet gebruiken in schending van enige wetten of verordeningen van enige nationale-, lokale-, staats- of federale overheden of agentschappen, in enig land of rechtsgebied waarin de inhoud kan worden bekeken of opgevraagd, of in schending van enige internationale verdragen of conventies of enige gemeenschappelijk richtlijnen, en zult geen enkel gebruik maken van UMP websites zodanig dat het geheel of een gedeelte van UMP websites op enige wijze wordt onderbroken, beschadigd of geschaad, of voor de overdracht of het verzenden van enig computervirus of enig materiaal dat lasterlijk, beledigd of van obscene of dreigende aard is, of zodanig dat ergernis, ongemak of nodeloze ongerustheid wordt veroorzaakt, of dat de rechten van enig persoon, enige firma of enig bedrijf worden geschonden.

3. Beëindiging

Zonder afbreuk te doen aan enige andere verkregen rechten, is UMP gerechtigd de websites of de diensten die daarop worden verleend, te beëindigen of uw toegang daartoe te beperken, zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen. UMP behoudt zich tevens het recht voor elk materiaal van de UMP websites te verwijderen, waaronder - zonder beperking - elke gebruikersnaam en elk e-mail- of messageboardbericht dat op de UMP websites wordt uitgezet en dat UMP geheel naar eigen mening ongeschikt acht.

4. Persoonlijk Informatie

Wanneer u uitsluitend een UMP website bezoekt, verzamelen wij geen informatie die u persoonlijk identificeert. De standaardfunctie van de websites van UMP verzamelt op anonieme basis informatie over het gebruik van de betreffende website, verzamelt en analyseert - met inbegrip van de domeinnaam - de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende websites, de duur van de gebruikerssessie alsmede het aantal hits. Om haar website(s) effectief te kunnen beheren, heeft UMP de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een logbestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan de webmasters van UMP doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd dat uw bezoek aan deze website(s) zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website(s) optimaal blijft.

Op sommige UMP websites zult u in de gelegenheid worden gesteld u aan te melden bij UMP. Het registratieformulier zal u verzoeken bepaalde informatie over uzelf te verstrekken, zoals uw naam, adres, e-mailadres, uw leeftijd, geslacht en muziekvoorkeuren. Het verzamelen van deze informatie en de doelen waarvoor de informatie mag worden gebruikt, zijn onderhevig aan de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De betreffende gegevens worden verzameld en gebruikt in Nederland, doch opgeslagen en beheerd in de Verenigde Staten van Amerika. Wanneer u zich inschrijft op een UMP website, zal UMP de persoonlijke informatie die u verstrekt verzamelen en in voorkomend geval gebruiken om u te informeren over UMP. Voorts wordt deze persoonlijke informatie gebruikt voor marketing-, promotie- en administratieve doeleinden, voor het bijhouden van gegevens en om de informatie te delen met de bij ons aangesloten maatschappijen en met derden van goede naam en faam. Indien u geen marketing- en promotieboodschappen wilt ontvangen, heeft u de gelegenheid dit bij inschrijving aan te geven. UMP heeft een speciaal beleid met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen (zie paragraaf 5 hieronder). UMP mag gebruikersinformatie in speciale gevallen openbaar maken: wanneer dit door de wet vereist wordt, of om op de naleving van deze voorwaarden te kunnen toezien. Als u iets koopt bij UMP of deelneemt aan acties, zult u zich bij UMP moeten inschrijven en dient u de op de winkel- en actiewebsites van toepassing zijnde “Algemene voorwaarden voor deelname aan prijsvragen en promotionele acties van UMP  te accepteren.

5. Beleid van UMP met betrekking tot het verzamelen van persoonlijke gegevens van kinderen

UMP streeft ernaar een veilige en plezierige omgeving te verschaffen waarin kinderen kunnen deelnemen. Het onderstaande beleid is van toepassing op de behandeling van kinderen.

- Gegevensbescherming
UMP verzamelt gegevens op de UMP websites maar beperkt zich daarbij tot de feiten die nodig zijn om de beleving tijdens een bezoek aan de UMP websites te versterken. UMP eist niet van kinderen dat zij, noch moedigt zij kinderen aan om meer persoonlijke informatie te verstrekken dan nodig is voor hun deelname aan de diensten die op de UMP websites worden aangeboden. Om van sommige UMP diensten gebruik te kunnen maken, dienen gebruikers zich in te schrijven. Dit helpt UMP te weten wie een e-mailtje stuurt of aan een chatsessie deelneemt en dient ter voorkoming dat personen zich uitgeven voor iemand anders. Als een kind een prijs wint in een wedstrijd zal UMP hem of haar hierover per e-mail in kennis stellen. Alle persoonlijke informatie die tijdens wedstrijden van kinderen en ouders wordt verkregen, zal worden bewaard totdat de wedstrijd eindigt en de prijzen zijn bezorgd en zal daarna worden gewist. Indien u op enig moment wenst dat UMP de gegevens van uw kind uit de UMP database gehaald wordt, kunt u hier klikken en UMP dit per e-mail laten weten, waarbij u de volledige naam en de gebruikersnaam van uw kind(eren) dient te vermelden.

- Gebruikerscijfers
UMP verzamelt weliswaar gezamenlijke informatie over bezoekers aan de UMP websites, maar dit is informatie die NIET persoonlijk identificeerbaar is. Dit soort informatie betreft de soorten systemen, browsers en plug-ins die worden gebruikt, de gedeelten van de website(s) die het minst worden bezocht en het aantal gebruikers dat lid is geworden van een chatroom. Deze informatie stelt UMP in staat ervoor te zorgen dat de diensten die op UMP websites worden aangeboden, geschikt zijn voor de bezoekende gebruikers.

- Links
Er zijn vele andere plezierige websites op het internet, die men via links op de UMP websites kan bezoeken. UMP spant zich in om ervoor te zorgen dat deze websites geschikt zijn, maar UMP kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onderwerpen die buiten de UMP al websites liggen. UMP adviseert met klem dat kinderen niet alleen op het internet surfen.

- Adverteren
Banner advertenties zijn aanwezig binnen de UMP websites en UMP verbindt zich ertoe om te zorgen dat alle adverteerders en alle opvolgende hyperlinks op relevantie en inhoud worden gecontroleerd door het advertentiebureau en het productieteam.

- Aankopen
Alle koopwaar die op de UMP websites wordt aangeboden, kan alleen worden verkregen door een overeenkomst met derden die de verkoopservice leveren. Ouders en verzorgers dienen zich ervan bewust te zijn dat dergelijke derden hun eigen voorwaarden hanteren. Ouders en verzorgers dienen ervoor te zorgen dat kinderen gemachtigd zijn tot het gebruik van creditcards die op de UMP websites worden gebruikt.

6. Cookies

De UMP website plaatst diverse cookies. Dit gebeurt direct wanneer u de website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een PC, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Hiermee wordt uw computer herkent wanneer u de UMP websites later nog eens bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit uw Internet Protocol (IP) –adres, de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht en welke delen van de website u hebt bekeken.

UMP legt de informatie die zij via cookies heeft verzameld, naast overige informatie die u over uzelf heeft verstrekt of naast andere gegevens die zijn verzameld voor doeleinden die staan vermeld  in deze privacy voorwaarden.

Indien u niet wilt dat UMP cookies op uw apparaat plaatst, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. Indien u uw browser reset om cookies te weigeren, kunt u bepaalde delen van de UMP websites wellicht niet gebruiken of misschien merken dat ze trager werken..

UMP gebruikt verschillende soorten cookies:

1. Strikt noodzakelijke cookies:
Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen een UMP website te bekijken, de functies op de website te gebruiken en toegang tot beveiligde gedeelten te krijgen. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als het gebruik van dit type cookie niet wordt toegestaan, kunnen meerdere gedeelten van UMP website niet worden gebruikt.

2. Prestatie bevorderende cookies:
Anonieme cookies waarmee UMP haar website kan verbeteren. Deze cookies verzamelen informatie over de manier waarop bezoekers UMP website gebruiken, zoals informatie over de meest bezochte pagina’s of het aantal weergegeven foutmeldingen. Een voorbeeld van dit type zijn WebAnalytics-cookies. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, mag niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt en wordt niet aan derde partijen doorgegeven.

3. Functionaliteitscookies:
Anonieme cookies waarmee de UMP website de keuzes en voorkeuren van bezoekers kan onthouden. Aan de hand van deze informatie kan de UMP website meer relevante informatie aan individuele bezoekers tonen. Voorbeelden van verzamelde gegevens zijn land- en taalvoorkeuren. Weigering van het gebruik van dit type cookie heeft de volgende gevolgen:
Het gebruik van diverse gedeelten van UMP website wordt onmogelijk
UMP kan minder ondersteuning aan gebruikers bieden
UMP kan zo niet uw voorkeuren onthouden om een specifieke functie niet te gebruiken of niet weer te geven.

4. Targetingcookies of advertentiecookies:
Dit type cookies wordt meestal, met toestemming van UMP, door reclamenetwerken op de UMP website geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om:
• Relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen
• Het aantal keren dat iedere advertentie wordt getoond, te beperken
• De effectiviteit van een reclamecampagne te meten
• Uw bezoek te onthouden en de verzamelde gegevens met derde partijen, zoals adverteerders, te delen. Vaak zijn deze cookies gekoppeld aan de websitefuncties die door deze derde partijen worden aangeboden.

Voor elke niet-functionele cookie (webanalytics, targeting-, advertentiecookies e.d.) moet toestemming gegeven worden.U kan deze toestemming geven door het aanvinken van het betreffende hokje in het ‘Cookie Scherm’ zoals dat wordt getoond bij uw eerste bezoek aan de betreffende website of app. Dit Cookiescherm kan van tijd tot tijd terugkomen, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde cookie is geweigerd of verwijderd.
Cookies van derden.
Op de UMP website treft u een aantal links aan naar andere websites/apps. UMP kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die websites met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt. 

7. Inhoud van de UMP websites

De inhoud die op de UMP websites wordt geboden, is alleen voor uw persoonlijk gebruik bedoeld en mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze voorwaarden. U mag de inhoud niet voor enig ander doel gebruiken, inclusief - maar niet beperkt tot - het openbaar maken, reproduceren of verzenden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van. Behalve wanneer duidelijk anders wordt aangegeven, berusten het auteursrecht, de handelsmerken en het intellectueel eigendom van alles wat op de UMP websites staat bij UMP en/of haar leveranciers en/of degenen die bijdragen aan de websites leveren. U zult geen (eigendoms)aanspraken maken op enige dergelijke rechten. Hoewel UMP zich in redelijkheid inspant om op haar websites nauwkeurige en actuele informatie te bieden en een constructieve en betrouwbare interactieve service te leveren, geeft zij geen garanties voor, en doet zij geen beweringen omtrent nauwkeurigheid, en accepteert zij geen aansprakelijkheid voor enige fouten of weglatingen in de inhoud van haar websites, noch voor de handelingen, gebreken, het wangedrag of de onachtzaamheid van haar geregistreerde gebruikers, waaronder ook valt alle informatie of misinformatie die door hen misschien via de UMP websites wordt overgebracht. UMP kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor de veiligheid van de UMP websites of voor enige verstoring van de UMP websites, of deze nu veroorzaakt wordt door verlies of corruptie van enig materiaal dat wordt doorgezonden, of door verlies of corruptie van materiaal dat naar een computersysteem wordt gedownload.

Uw gebruik van de UMP websites en de informatie en inhoud die daarop wordt geboden, is voor uw eigen risico. Noch UMP, noch enige derden die betrokken zijn in het produceren, creëren of leveren van de UMP websites zullen ten opzichte van u aansprakelijk zijn voor enig verlies, enige schade, aansprakelijkheid, aanspraak of kosten die voortkomen uit of in verband staan met uw gebruik van UMP websites en hun inhoud, op welke manier dan ook veroorzaakt en UMP sluit deze uit en vermijdt deze tot in de grootst mogelijke mate die de wet toestaat, en in geen geval zal UMP ten opzichte van u aansprakelijk zijn voor enige middellijke, onvoorziene, morele, aanvullende of indirecte schade die voortkomt uit, of ontstaat met betrekking tot uw gebruik van de UMP websites of hun inhoud.

8. Chatrooms en messageboards

Materiaal dat geplaatst wordt op messageboards en in chatrooms wordt niet vóór plaatsing door UMP gecontroleerd; derhalve heeft UMP geen redactionele invloed op dergelijk materiaal. Van tijd tot tijd kan UMP dergelijk materiaal wel controleren nadat plaatsing ervan heeft plaatsgevonden, maar zij heeft geen verplichting om dit te doen en accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de messageboards en de chatrooms. U stemt toe niets op een messageboard of chatroom te plaatsen dat een virus bevat of op een andere manier de UMP website(s) kan beschadigen, inbreuk maakt op een auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht of lasterlijk of obsceen, opruiend, grof, grievend, pornografisch, onnauwkeurig of op enige wijze onwettig is. UMP behoudt zich het recht voor alles te verwijderen dat naar haar mening niet voldoet aan het beleid van UMP, of om enige andere reden. U erkent dat UMP haar volledige medewerking zal verlenen aan de aangewezen overheden en zich zal schikken in elk rechterlijk bevel waarin haar medewerking wordt gevraagd of is vereist voor het identificeren van elke persoon die materiaal plaatst dat een strafbare of onwettige handeling is of kan vormen.

9. Insturen van materiaal door gebruikers

Het is UMP’s beleid geen andere creatieve materialen, ideeën of suggesties te accepteren of overwegen dan waarom zij specifiek heeft verzocht. Dit om enig misverstand te vermijden indien uw ideeën lijken op degenen die wij onafhankelijk hebben ontwikkeld. Alle communicatie of materialen die u aan de UMP websites zendt, via elektronische post of anderszins, zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Alles wat u stuurt of plaatst, mag door UMP of haar aangesloten maatschappijen worden gebruikt voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, onthulling, overdracht, publicatie, uitzending of plaatsing. UMP is vrij om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die deel uitmaken van enig bericht dat u naar de UMP websites stuurt, te gebruiken voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot het ontwikkelen van productie- of marketingproducten waarbij van dergelijke informatie gebruik wordt gemaakt.

10. Gebruik van IP-adressen

Een IP-adres is een nummer dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer wordt toegekend, steeds wanneer u op het internet surft. Als u pagina’s van UMP websites opvraagt, registreren de servers van UMP uw IP-adres. UMP verzamelt IP-adressen voor systeemadministratie, om verzamelinformatie aan diens adverteerders door te geven en om het gebruik van de UMP websites te controleren. UMP koppelt IP-adressen niet aan enige persoonlijke identificatie, hetgeen betekent dat uw sessie wel wordt geregistreerd, maar dat u anoniem blijft. UMP kan uw IP-adres in samenwerking met uw internetprovider gebruiken om u te identificeren indien UMP van mening is dat zulks nodig is teneinde naleving van deze voorwaarden af te dwingen om onze dienstverlening, websites, gebruikers of anderen te beschermen.

UMP is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de praktijken van websites van derden naar welke op de UMP websites links zijn geplaatst. Websites van derden hebben hun eigen beleid en voorwaarden die gelden voor die betreffende websites. Uw contacten met enige derden, in het bijzonder adverteerders en/of handelaren, die plaatsvinden via de UMP websites, en enige voorwaarden, garanties of aanbiedingen van dergelijke derden, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke derden. U verklaart dat UMP op geen enkele wijze terzake aansprakelijk is, en u verklaart UMP met betrekking tot dergelijke contacten te zullen vrijwaren op de wijze die hierna in deze voorwaarden wordt beschreven.

12. Vrijwaring

U stemt erin toe UMP en haar aangesloten maatschappijen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, eigenaren, agenten, leveranciers en licentiegever(s) (samen “de gevrijwaarde partijen”) te zullen vrijwaren, verdedigen en indekken tegen enige en alle aanspraken, aansprakelijkheid, verliezen, kosten en onkosten (inclusief kosten voor rechtsbijstand) die door enige gevrijwaarde partij wordt opgelopen in verband met enige schending van deze voorwaarden door u begaan of met uw gebruik van de UMP websites. UMP behoudt zich het recht voor om voor eigen kosten de exclusieve verdediging op zich te nemen van elke zaak die voor het overige onderwerp van schadeloosstelling voor u is, en in een dergelijk geval stemt u erin toe mee te werken aan de verdediging door UMP tegen een dergelijke aanspraak.

13. Slotbepalingen

U geeft door deze UMP website(s) te bezoeken te kennen dat u er mee instemt dat het Nederlandse recht van toepassing zal zijn op alle zaken die voortvloeien uit of betrekking hebben op het gebruik en de inhoud van de UMP website(s) of via de UMP website(s) verschafte informatie. U stemt er eveneens mee in dat u zich met betrekking tot zodanige zaken zult onderwerpen aan uitsluitend de in Nederland bevoegde rechter.

Elke bepaling in deze voorwaarden zal afzonderlijk worden uitgelegd en als enige bepaling door een bevoegde rechtbank als conflicterend met de wet wordt beschouwd, zal deze bepaling zoveel mogelijk worden uitgelegd in overeenstemming met de bedoeling van de partijen, waarbij de andere bepalingen volledig van kracht blijven.

Enig falen onzerzijds om enig specifiek recht of enige specifieke bepaling van deze voorwaarden uit te oefenen, zal geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling inhouden, behalve wanneer dit door UMP schriftelijk aan u erkend wordt, dan wel hier schriftelijk door UMP aan u in toegestemd wordt.

Deze voorwaarden vormen de gehele overeenkomst en afspraak tussen ons.